Témata bakalařských a diplomových prací

SKUPINA POVRCHOVÝCH ÚPRAV (kontakt: Ing. Jiří Kuchař, Ph.D., IWE)

BAKALÁŘSKÉ PRÁCE – VES (TMES)

 • Použití vysokotlakého vodního paprsku pro čištění
 • Optimalizace, resp. zrychlení procesu vytvrzování povlaků z práškových plastů
 • Tribologie automobilových funkčních dvojic
 • Ultrazvuk v oboru povrchových úprav
 • Výukové video – povrchové úpravy I
 • Výukové video – povrchové úpravy II
 • Porovnání koeficientu přestupu tepla ze zinkové lázně bez cínu a s přídavkem cínu
 • Povlaky z termoplastických práškových nátěrových hmot
 • Použití galvanických kompozitních povlaků k přenosu krouticího momentu
 • Tepelné vytvrzování galvanických kompozitních povlaků
 • Předúpravy povrchu za použití plazmy

BAKALÁŘSKÉ PRÁCE – TZSI

 • Vliv úhlu dopadu částic při otryskávání povrchu
 • Experimentální elektrolyzér
 • UV laky ve strojírenství
 • Elektrolytické moření
 • Navodíkování materiálu technologiemi PU

 

DIPLOMOVÉ PRÁCE – VMI

 • Čištění a úprava drsnosti povrchů vyrobených 3D tiskem
 • Zařízení pro rovnoměrné zamašťování povrchu
 • Vliv abraziva na odolnost povrchu material
 • Vliv galvanického zinkování na KTL lakování
 • Stanovení průběhu teplotní dilatace ocelových prutů ponořených do zinkové lázně

Ostatní témata možná jako BP i DP

 • Čištění vnitřních povrchů teplosměnných systémů
 • Slitinové povlaky niklu
 • Nové progresivní povrchové úpravy lehkých neželezných slitin (Al, Ti, Mg, Ta)
 • Mikrooblouková anodická oxidace Al slitin
 • Zařízení pro žárové zinkování
 • Využití UV-VIS spektroskopie pro kriminalistickou praxi
 • Detekce mastných nečistot na površích plastů
 • Návrh principů a zařízení pro kontinuální detekci znečištění kapalin
 • Detekce mikroorganismů a plísní pomocí UV-VIS spektroskopie
 • Využití UV-VIS spektroskopie pro kontrolu kvality odpadních vod
 • Návrh kalibračního postupu a příslušenství pro zařízení Recognoil
 • Využití fluorescenčních činidel v UV detekci
 • Chování ropných látek z hlediska UV-VIS spektroskopie kapalin
 • Vliv procesu tryskání na čistotu povrchu
 • Vliv dispergace na vlastnosti povlaků Mg nátěrových hmot
 • Korozní chování povlaků Mg nátěrových hmot
 • Korozní chování povlaků organických nátěrových hmot s MWCNT (Multi Wall Nano Tubes)
 • Vliv orientace uhlíkových nanotub na vodivé vlastnosti povlaku organických nátěrových hmot
 • Porovnání povlaků nátěrových hmot připravenými míchadly ViscoJet
 • Moderní metody aplikace organických nátěrových hmot
 • Vliv Mg částic v matrici organických nátěrových hmot na abrazivní odolnost povlaků
 • Návrh zkušebních postupů a metod pro korozní testování nátěrových hmot s Mg částicemi
 • Vliv aplikační metody na orientaci MWCNT částic v povlacích organických nátěrových hmot
 • Vytvoření atlasu vad PKO
 • Popsání metodiky zkušebních postupů v oblasti povrchových úprav
 • Povrchové úpravy v automobilovém průmyslu
 • Otěruvzdorné nátěrové hmoty pro letecké aplikace
 • Nátěrové hmoty pro dočasnou protikorozní ochranu
 • Nátěrové hmoty s krátkou dobou zasychání
 • Předúpravy povrchu pro duplexní systémy
 • Otěruvzdorné nátěrové hmoty
 • Porovnání nátěrových systémů pro letecké aplikace
 • Povrchové úpravy pro tiskařské stroje
 • Korozní odolnost materiálů pro polygrafii
 • Značení povlaků
 • Vodík v procesech galvanického pokovení
 • Korozní odolnost alternativních chemických předúprav povrchu na žárově pozinkovaných součástech
 • Vliv morfologie povrchu nanovrstev Ti, Zr na přilnavost organických povlaků

 

SKUPINA SLÉVÁNÍ (kontakt Ing. Aleš Herman, Ph.D.)

 • V každé oblasti se může uplatnit i více prací. V případě zájmu navštivte kancelář B1-27.
 • Racionalizace výroby odlitků – pro různé slévárny i technologie
 • Problematika životnosti kovových forem pro vysokotlaké či nízkotlaké odlévání
 • Problematika ekologie formovacích směsí
 • Problematika výroby jader CB
 • Problematika regenerací formovacích směsí
 • Metalurgie speciálních ocelí
 • Metalurgie litin a racionalizace tavícího procesu
 • Problematika deformací voskových modelů
 • Racionalizace složitých vtokových soustav pro technologii lití na vytavitelný model
 • Problematika izolačních nátěrů v kovových formách
 • Technologie 3D tisku plastových dílů
 • Technologie 3D tisku kovových dílů
 • Problematika 3D tištěných forem pro slévárenství
 • Konstrukce forem pro vibrační odlévání žárobetonů
 • Problematika metalurgie hliníkových slitin
 • Názvosloví kovových forem pro vstřikování plastů a tlakové lití
 • Problematika odlévání LLG do skořepinových forem vyrobených metodou vytavitelného modelu
 • Nové vtokové systémy pro ocelové odlitky
 • MIM technologie – zavedení výroby
 • Tlakové odlitky jako náhrada svařovaných a tvářených dílů
 • Faktory ovlivňující přesnost odlitku
 • Normálie pro nástrojaře
 • Technologie lití speciálních slitin
 • Problematika vývoje nového nástrojového materiálu pro technologii lití pod tlakem
 • Využití odlitků v biomedicínském inženýrství
 • Využití odlitků ve stavebním inženýrství

 

SKUPINA SVAŘOVÁNÍ (kontakt dr. K. Kovanda – všechna témata)

 • V každé oblasti se může uplatnit i více prací. V případě zájmu navštivte kancelář B1-26.
 • Bodové odporové svařování (spolupráce se Škoda Auto a.s.)
 • Vysokopevné oceli
 • Vliv povrchových úprav
 • Životnost
 • NDT svarů
 • Svařování korozivzdorných ocelových plechů malých tlouštěk (spolupráce HST)
 • Plazmové svařování
 • TIG svařování
 • Laser
 • Plazmové navařování a tvrdonávary (spolupráce KSK s.r.o.)
 • Hodnocení odolnosti vybraných návarových slitin proti abrazivnímu opotřebení
 • Vliv ochlazovací rychlosti na strukturu a vlastnosti návarů
 • Hodnocení kvality prášků pro navařování plazmatem
 • Vliv technologických parametrů na strukturu a vlastnosti návarů
 • Tribologické zkoušky
 • Přístroje pro tribologii
 • Diagnostika navařovacího procesu
 • Teplotní pole při navařování
 • Vliv procesních plynů na navařovací proces
 • Vliv procesních plynů na deponovaný materiál
 • Tvorba a nanášení nových materiálů v proudu plazmatu
 • Svařování vysokopevných ocelí na konstrukce (spolupráce s SSAB a stavební fakultou)
 • Heterogenní spoje
 • Hybridní nosníky
 • Uzavřené profily
 • Svařování plným a trubičkovým drátem
 • Elektronové svařování (spolupráce s ÚJV Řež a.s.)
 • Svařování vzorků pro mechanické zkoušky - obsazeno
 • lepených hliníkových dílů
 • niklové slitiny
 • Kontrola svařovacího procesu
 • Optická diagnostika navařovacího procesu
 • Senzory pro sledování procesu
 • Měření rychlosti pro ruční svařování

 

 • Navařování 3D struktur
 • Robotické MAG navařování
 • Navařování odolných materiálů
 • Plazmové 3D
 • Vliv svařování na zdraví
 • Emise prachových částic
 • Ochrana zraku – zatmívací filtry pro svařování
 • Výpočet a simulace deformací a pnutí při svařování
 • Department of manufacturing technology, welding group
 • Possible bachelor and master thesis 2016-2017– short overview, in case of interest visit office B1-26
 • Resistence spot welding of high strength materials – hot formed steels
 • Resistence spot welding of surface coated steels – Al-Si, Zn
 • Electron beam welding of Al alloys and Ni alloys
 • Plasma cladding of hardfacing layers
 • Evaluation of hardfacing layers – tribology
 • Cladding and welding of 3D structures
 • GMAW of high strength steels
 • Particle emissions of arc welding

 

SKUPINA TVÁŘENÍ (kontakt Ing. František Tatíček, Ph.D.)

 • Možnost použití vysokopevnostních ocelí při výrobě karosářských výlisků (DP?)
 • Předmětem práce je rešerše problematiky lisovacího procesu a možnosti využití vysokopevnostních materiálů. Pro vytipované výlisky bude provedena série fyzických zkoušek a vytvořena numerická simulace.
 • Zadání:
 • Úvod do problematiky tváření a použití vysokopevnostních ocelí, popis současného stavu problematiky
 • Popis problematiky použití vysokopevnostních ocelí, vytipování vhodných výlisků
 • Ověření lisovatelnosti pomocí fyzických zkoušek a numerické simulace
 • Shrnutí výsledků a závěrečné zhodnocení
 • Přehled vysokopevnostních ocelí používaných pro karosářské výlisky (BP?)
 • Předmětem práce je rešerše problematiky použití vysokopevnostních ocelí při výrobě karoserie automobilu. Uveden bude podrobný přehled používaných materiálů a souvisejících dílů karoserie.
 • Zadání:
 • Seznámení s tématem, úvod
 • Problematika lisovacího procesu
 • Přehled používaných vysokopevnostních ocelí
 • Závěrečné zhodnocení
 • Využití inteligentního nářadí v lisovacím procesu (DP/BP?)
 • Předmětem práce je rešerše problematiky lisovacího procesu a lisovacího nářadí. Blíže popsán bude proces lisování vybraných dílů. Uveden bude přehled konstrukčních a technologických prvků lisovacího nářadí.
 • Zadání:
 • Seznámení s tématem, úvod
 • Popis problematiky lisovacího nářadí
 • Přehled inovačních možností v konstrukci lisovacího nářadí
 • Závěrečné zhodnocení
 • Vývoj materiálů používaných v karosářském průmyslu (BP?)
 • Předmětem práce je rešerše problematiky lisovacího procesu a materiálů používaných v karosářském průmyslu. Uveden bude přehled dříve používaných materiálů společně s materiály používanými v současnosti. Zpracovány a zhodnoceny budou trendy a možnosti ve vývoji budoucích materiálů.
 • Zadání:
 • Seznámení s tématem, úvod
 • Popis materiálů používaných při lisování karosářských výlisků
 • Trendy ve vývoji budoucích materiálů
 • Závěrečné zhodnocení
 • 9
 • Citlivost materiálu DC06 na rychlost deformace pomocí modifikovaného Charpyho kladiva (DP/BP?)
 • Předmětem práce je porovnání velikosti deformace při statické zkoušce podle Erichsena s velikostí deformace při dějích za vysoké rychlosti deformace pomocí modifikovaného Charpyho kladiva. Vliv deformační rychlosti bude sledován pro vybranou materiálovou jakost DC06.
 • Zadání:
 • Seznámení s tématem, úvod
 • Popis problematiky deformační rychlosti a současného stavu výzkumu
 • Sledování vlivu rychlosti deformace na chování materiálu DC06 pomocí modifikovaného Sharpyho kladiva
 • Shrnutí výsledků a závěrečné zhodnocení
 • Popis problematiky odpružení a jeho výpočtu v numerické simulaci (DP?)
 • Předmětem práce je analýza problematiky lisovacího procesu a chování materiálu v rámci lisovacího procesu z hlediska rozměrových změn daných problematikou odpružení. Blíže popsán bude způsob výpočtu odpružení materiálu. Sledována a hodnocena bude závislost přesnosti výpočtu numerické simulace vzhledem ke geometrii nástroje a charakteru deformace.
 • Zadání:
 • Seznámení s tématem, úvod
 • Popis problematiky chování materiálu a způsobu výpočtu v numerické simulaci
 • Sledování odpružení výlisku vzhledem ke geometrii nástroje a výlisku
 • Shrnutí výsledků a závěrečné zhodnocení
 • Teplotně flexibilní lisovací nářadí
 • Tvařitelnost sendvičových materiálů
 • Cílem práce je ověření chování materiálu při procesech lisování. Práce bude navazovat na již vykonanou bakalářskou práci a tato práce bude rozšířena především o analýzu soudržnosti jednotlivých vrstev, deformaci při ohýbání, vliv tření na lisovací proces apod.
 • Zadání:
 • Seznámení s problematikou
 • Popis lisovacího procesu, faktory ovlivňující lisovací proces
 • Návrh experimentů a jejich vyhodnocení
 • Závěrečné zhodnocení
 • 10
 • Analýza životnosti lisovacího nástroje
 • Práce navazuje na již vykonané práce a bude pokračovat na vyhodnocování opotřebení lisovacího nástroje v oblasti ostrých designových hran. Cílem práce bude navržení dalších parametrů ovlivňujících životnost lisovacího nástroje.
 • Zadání:
 • Úvod do problematiky
 • Popis faktorů ovlivňujících lisovací proces
 • Návrh experimentu a jeho vyhodnocení
 • Závěrečné zhodnocení
 • Spojování dílů karoserie lemováním
 • Jedná se o moderní trend spojování dílů karoserie pomocí zámkových výstupků v oblasti automobilového průmyslu. Cíle práce je návrh metodiky zkoušení a ověření pevnosti navržených spojů
 • Zadání:
 • Úvod do problematiky
 • Popis možných způsobů mechanického spojování dílů karoserie
 • Návrh experimentu a jeho vyhodnocení
 • Závěrečné zhodnocení
 • Analýza vad výlisků lisovaných za tepla
 • Cílem práce je popis vad výlisků lisovaných za tepla, způsoby jejich vzniku a návrhy opatření pro jejich eliminaci.
 • Zadání:
 • Úvod do problematiky
 • Popis vad výlisků lisovaných za tepla
 • Návrh metodiky jejich sledování a její ověření
 • Závěrečné zhodnocení
 • Analýza vlivu teplotního pole z lisovacího procesu na kvalitu výlisku
 • Cílem práce je návrh metodiky sledování teplotního pole vznikajícího lisovacím procesem na stabilitu lisovacího procesu.
 • Zadání:
 • Úvod do problematiky
 • Popis lisovacího procesu se zaměřením na teplotní ovlivnění lisovacího nástroje
 • Návrh metodiky vyhodnocování teplotního pole
 • Ověření metodiky pomocí realizovaného experimentu
 • Závěrečné zhodnocení
 • 11
 • Vliv křivek vtažení na kvalitu výlisku
 • Cílem práce je sledování kvality výlisku v návaznosti na křivku vtažení. Kvalita bude posuzována z hlediska vzniku vad výlisků. Experiment bude verifikován pomocí numerické simulace.
 • Zadání:
 • Úvod do problematiky
 • Popis lisovacího procesu, numerické simulace v lisovacím procesu
 • Sledování vlivu křivky vtažení na kvalitu výlisku na vytipovaných dílech
 • Závěrečné zhodnocení
 • Návrh zkoušky pro sledování přilnavosti Zn vrstvy na plechu pro automobilový průmysl
 • Cílem práce je návrh zkušebního nástroje a jeho ověření pro sledování přilnavosti Zn vrstvy na plechách používaných v automobilovém průmyslu.
 • Zadání:
 • Úvod do problematiky
 • Materiály používané v automobilovém průmyslu
 • Návrh zkušebního nástroje pro ověření přilnavosti vrstvy Zn a jeho ověření
 • Závěrečné zhodnocení

 

SKUPINA SPECIALISTÉ

 • Témata BP a DP pro oblast průmyslové standardizace zahrnující zejména oblasti typizace unifikace a technické normalizace.
 • Využití základní principů průmyslové standardizace v systémech a procesech techniky a technologie slévárenství, svařování a tváření
 • Principy inovace technologických systémů a procesů
 • Formy uplatnění technických norem pro volný pohyb produktů v EU
 • Analýza rizika jako základní předpoklad uplatnění nových technologií
 • Využitelnost nanotechnologií v průmyslové výrobě
 • Rozměrové a geometrické specifikace produktu a jejich ověřování v oblastech tváření slévárenství a svařování
 • Formy aplikace technických norem ve výkresové dokumentaci nekonvenčních způsobů výroby
 • Základní předpoklady pro stanovení charakteristik kvality
 • Environmentální aspekty technologických systémů a procesů
 • Základní systémy biotechnologie a biomimetiky a jejich využití v průmyslové praxi
 • Aditivní výroba a její perspektiva
 • Technická harmonizace jako základní předpoklad interní a externí kooperace a volného pohybu výrobků v rámci EU